Jeg syntes det er fedt at skolen er delt op i tre aldersgrupper - så legepladser og klasselokaler passer perfekt til alder og interesser

Inkluderende læringsmiljø

”Vi skal rumme og udvikle alle elever”

Alle skal opleve, at de er værdsat, og alle skal opleve, at de er en vigtig del af fællesskabet, og når udfordringer opstår, skal alle føle sig trygge ved, at der altid er en voksen, som er parat med faglig og social hjælp og støtte. Tåsingeskolen vægter systemisk og cirkulær tænkning. Det vil sige, at vi ser eleverne som hele mennesker med styrker og potentialer, som vi understøtter, så de kan udvikle deres kompetencer. Det er kernen i det inkluderende læringsmiljø på Tåsingeskolen. Vi har en række samarbejdsfora, hvor medarbejdere med forskellige kompetencer er til rådighed med sparring, råd og vejledning for kolleger, klasser, barnet og familien.

Organisering af det inkluderende læringsmiljø: Tværfaglige teammøderDeltagere: Skolens medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen og Familieafdelingen. Konsultative Interne Møder (KIM)Deltagere: Skolens personale og eksterne samarbejdspartnere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt sundhedsplejen. Balancen Deltagere: Inklusionsvejleder fra Udskolingen og skolens socialpædagoger.  Ad hoc: UU-vejleder og  SSP-medarbejdere (Skole-Socialforvaltning og Politi). Balancen samarbejder med Erhvervsguiderne og Ungdomsskolens MiLife-projekt. Faglig inklusionDeltagere: Lærere, som varetager den særlige tilrettelagte undervisning i læsning, stavning og matematik. Gå til top

Tværfaglige teammøder

Formålet med de tværfaglige møder er at yde barnet og familien den bedst mulige støtte i forhold til barnets optimale læring og trivsel. I de tværfaglige teammøder, som holdes regelmæssigt, deltager skolens medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Sædvanligvis deltager forældrene i mødet. Når mødet vedrører et barn fra Udskolingen, kan det pågældende barn også være inviteret.

Fakta om PPR: Fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan vi få psykologisk og pædagogisk rådgivning af eksempelvis skolepsykolog, tale- og hørelærer og/eller af pædagogisk udviklingskonsulenter (adfærd, kontakt og trivsel). Gå til top

Konsultative Interne Møder (KIM)

På KIM-møderne kan skolens medarbejdere få rådgivning/supervision når der er udfordringer omkring læring og trivsel hos det enkelte barn, grupper eller klasser. Gå til top

Balancen

Balancen er et team, som har til opgave at medvirke til at skabe trivsel for alle elever på Tåsingeskolen – primært i udskolingen. Det vil sige, at Balancen er parat til at yde en særlig hjælp til udvalgte elever, så disse trives og inkluderes i egen klasse. Balancen har fokus på fysisk tilstedeværelse og social trivsel. UU-vejlederen deltager i teamets arbejde eksempelvis omkring indsatser, som fx kan være særlige praktikordninger og eventuelle målrettede efterskoleophold. Balancen koordinerer sin indsats med  den kommunale SSP-vejleder og kontaktpersonen i politiet. (SSP = Skole, Socialforvaltning og Politi).

Balancen har sit eget indbydende lokale midt i udskolingsbygningen, hvor elever altid er velkomne.

Balancen samarbejder med Ungdomsskolen projekt Milife. Tilbuddet er til 7.-9.klasses elever, som synes det er en udfordring at gå i skole, være sammen med andre, søge et fritidsjob osv. Et 10 dages forløb hvor eleven bliver boostet til at tackle hverdagen på en mere hensigtsmæssig måde, finde styrker og svagheder ved en selv og få det bedste ud af det. Læs mere om MILIFE i folderen her MILIFE Folder Hent ansøgningsskema her MILIFEANS

Balancen samarbejder med Erhvervsguiderne – en bro til erhvervslivet Frivillige mentorer fra erhvervslivet, Erhvervsguiderne, har tilbudt skolerne i Svendborg at introducere elever til erhvervslivet. Tåsingeskolen har fra 2014 takket ja til det enestående tilbud. Tilbuddet er rettet mod elever på 6. – 9. klassetrin, som har lyst til og brug for et nyt perspektiv på deres skolegang gennem et individuelt mentorforløb af et års varighed. ”Det er en fantastisk mulighed for at lære erhvervslivet at kende”, siger Kim Andersen, socialpædagog fra Balancen på Tåsingeskolen. De unge får gennem samarbejdet med erhvervsguiden eksempelvis fokus på, at skolegangen er vigtig, at det er muligt at få et fritidsjob, og hvordan de unge kan få et meningsfuldt fritidsliv. Socialpædagog Kim Andersen mener, at mentorordningen kan modne eleverne og give dem mere selvværd og selvtillid, så de tør drømme og gå efter fremadrettede uddannelses- og jobønsker. Erhvervsguiderne er frivillige voksne, der arbejder i lokalområdet, og som ønsker at støtte op om og gøre en positiv forskel for en skoleelev. Erhvervsguiderne har gennemgået et mentorkursus og derigennem fået nogle redskaber, som gøre det nemmere at gennemføre mentorforløbet med et positivt udbytte. Når kontakten er skabt, tilrettelægger den unge og erhvervsguiden selv hvor og hvornår de mødes. Ofte vil møderne ske på erhvervsguidens arbejdsplads. For at sikre det bedst mulige udbytte er det vigtigt, at forældrene bakker op og giver tilladelse. Der er indhentet børneattest på alle erhvervsguider. På Tåsingeskolen er socialpædagog Kim Andersen fra Balancen koordinator mellem eleverne og erhvervsguiderne. Fakta: Erhvervsguiderne er blevet til i et samarbejde mellem Center for Socialt Ansvar, Foreningen Nydansker og High five. De første tre år er mentorordningen finansieret af Det Obelske Familiefond. Se mere på www.erhvervsguiderne.dk Gå til top

Fakta om inklusionsvejledere: Deltager ofte i både tværfaglige teammøder og KIM-møder. Der er en inklusionsvejleder i hver delskoleafdeling, det vil sige Sundhøj og Lundby. Inklusionsvejlederne har gennemgået et specielt kompetenceforløb, og deres fokus kan være på et enkelt barn, en elevgruppe eller en hel klasse.

Relevante pjecer – læs:

Unge og Rusmidler

FestkulturGrundskolen

HashForældrepjece

Euforiserende stoffer Pixipjece

 

Fagligt inklusionsteam

Når elever visiteres til faglig inklusionsstøtte, sker det primært på baggrund af resultater fra de interne læse-, stave- og matematiktest, som tages af klassernes sædvanlige dansk- og matematiklærere én til to gange årligt (september og april). Læse-, stave- og matematiktestene er primært et formativt arbejdsredskab for lærere til undervisningsdifferentiering og holddeling. Det vil sige, at undervisningen kan målrettes den enkelte elevs niveau, og lærerne kan hele tiden være ajour med den faglige udvikling og se progressionen. Klassens team og det faglige inklusionsteam inspirerer hinanden med vidensdeling og materialeforslag.

Togkupe – forældrefolder

KLIK HER og se film om INKLUSION

Produceret af: Filmkompagniet og Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion.