Det er SÅ befriende at der er nogen voksne der forstår hvad jeg tænker - og de har tid til at snakke om problemer og LØSNINGER!

”Helhed – ikke kun en skole”

Læs folder her:    Velkommen til Helhedsskolen

Helhedsskolen rummer en skoledag på cirka seks timer med mere undervisning, plads til leg, faglig fordybelse, fysisk aktivitet og kreativ udfoldelse.

I kommunens ”Formålet for Skole og Dagtilbud” fokuseres der omkring Helhedsskolen på fire særlige kompetencer:

• Kreativitet
• Innovation
• Problemløsning
• Samarbejde

Disse fire kompetencer er en central del af tankerne bag Helhedsskolen, hvor kommunens mål er at skabe:
Faglig fordybelse, gode relationer, inklusion, udeskole, sundhed og trivsel.

Helhedsskolen i Svendborg Kommune er gældende for alle kommunens skoler og således også for Tåsingeskolen med virkning fra august 2012.
Idrætsskoleprojektet indgår som en del af helhedsskolen.

I første fase er Helhedsskolen for alle elever i 0. – 3. klasse. 0.-3. Klasse har 30 lektioner om ugen, hvilket svarer til 22,5 undervisningstimer á 60 minutter.

Udover timerne i Helhedsskolen kan eleverne være tilmeldt SFO-delen i maximalt 20 timer ugentligt.

Helhedsskolen pædagogik og indhold

• Børnene skal opleve, at deres læring og udvikling kvalificeres bedst muligt gennem lærernes og pædagogens forskellige kompetencer.
• Børnene får i fællesskabet mulighed for at udvikle selvværd og selvtillid.
• Det inkluderende fællesskab har særlig betydning for udviklingen af personlige, faglige, sociale og interkulturelle kompetencer.
• Trivsel, læring og udvikling er hinandens forudsætninger.
• Trivsel er afhængig af gode relationer mellem børn og voksne, børn og børn samt voksne og børn.
• Børn og unge er i miljøer, hvor konflikter og modsætninger håndteres professionelt i et samarbejde.
• Barnet tilegner sig viden og erfaringer gennem leg og tilrettelagte aktiviteter og undervisning.
• Børnene oplever udfordringer og forpligtende fællesskaber, så de udvikler deres intellektuelle, musiske, praktiske, motoriske, personlige, faglige og sociale kompetencer.
• Mangfoldighed i læringsrummet.

Helhedsskolens organisatoriske/ strukturelle ramme

• Helhedsorienteret udnyttelse af de fysiske rammer.
• Helhedsorienteret tænkning i forhold til det samlede budget.
• Personalemæssig kontinuitet i hele indskolingen.
• Et fundament for den inkluderende skole med en fleksibel resurse til indsats, hvor det er påkrævet.
• Børnene skal opleve dagen i skolen som en sammenhængende helhed.
• Der foregår et tæt dialogbaseret og forpligtende samarbejde med forældre, så de oplever skolen som en samlet helhed med hensyn til daglig kontakt, møder m.v.