Der en ordentlig og venskabelig atmosfære mellem lærere og elever. Gode relationer til eleverne er baseret på vores faglighed, som betyder, at eleverne bliver engagerede og nysgerrige, så de ind imellem også synes det er sjovt at gå i skole.

”Helhed – ikke kun en skole”

Læs folder her:    Velkommen til Helhedsskolen

Helhedsskolen rummer en skoledag på cirka seks timer med mere undervisning, plads til leg, faglig fordybelse, fysisk aktivitet og kreativ udfoldelse.

I kommunens ”Formålet for Skole og Dagtilbud” fokuseres der omkring Helhedsskolen på fire særlige kompetencer:

• Kreativitet
• Innovation
• Problemløsning
• Samarbejde

Disse fire kompetencer er en central del af tankerne bag Helhedsskolen, hvor kommunens mål er at skabe:
Faglig fordybelse, gode relationer, inklusion, udeskole, sundhed og trivsel.

Helhedsskolen i Svendborg Kommune er gældende for alle kommunens skoler og således også for Tåsingeskolen med virkning fra august 2012.
Idrætsskoleprojektet indgår som en del af helhedsskolen.

I første fase er Helhedsskolen for alle elever i 0. – 3. klasse. 0.-3. Klasse har 30 lektioner om ugen, hvilket svarer til 22,5 undervisningstimer á 60 minutter.

Udover timerne i Helhedsskolen kan eleverne være tilmeldt SFO-delen i maximalt 20 timer ugentligt.

Helhedsskolen pædagogik og indhold

• Børnene skal opleve, at deres læring og udvikling kvalificeres bedst muligt gennem lærernes og pædagogens forskellige kompetencer.
• Børnene får i fællesskabet mulighed for at udvikle selvværd og selvtillid.
• Det inkluderende fællesskab har særlig betydning for udviklingen af personlige, faglige, sociale og interkulturelle kompetencer.
• Trivsel, læring og udvikling er hinandens forudsætninger.
• Trivsel er afhængig af gode relationer mellem børn og voksne, børn og børn samt voksne og børn.
• Børn og unge er i miljøer, hvor konflikter og modsætninger håndteres professionelt i et samarbejde.
• Barnet tilegner sig viden og erfaringer gennem leg og tilrettelagte aktiviteter og undervisning.
• Børnene oplever udfordringer og forpligtende fællesskaber, så de udvikler deres intellektuelle, musiske, praktiske, motoriske, personlige, faglige og sociale kompetencer.
• Mangfoldighed i læringsrummet.

Helhedsskolens organisatoriske/ strukturelle ramme

• Helhedsorienteret udnyttelse af de fysiske rammer.
• Helhedsorienteret tænkning i forhold til det samlede budget.
• Personalemæssig kontinuitet i hele indskolingen.
• Et fundament for den inkluderende skole med en fleksibel resurse til indsats, hvor det er påkrævet.
• Børnene skal opleve dagen i skolen som en sammenhængende helhed.
• Der foregår et tæt dialogbaseret og forpligtende samarbejde med forældre, så de oplever skolen som en samlet helhed med hensyn til daglig kontakt, møder m.v.