Årsberetning fra Skolebestyrelsen 2015-2016

18. maj, 2016 af Anne Skov

Skolebestyrelsens årsberetning 2015-2016
Denne årsberetning for skolebestyrelsen på Tåsingeskolen aflægges ved udgangen af det 2. hele skoleår med Folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014. Samme dag som forældrerepræ- sentanterne i denne skolebestyrelse havde sin første arbejdsdag. Som forældre i skolebestyrelsen er vi ved at være halvvejs igennem vores periode i skolebestyrelsen, som er på fire år. Når jeg i årsberetningen omtaler skolebestyrelsen, tænkes der på hele skolebestyrelsen, medmindre der specifikt refereres til forældrerepræsentanterne.

Som skolebestyrelse arbejder vi inden for de rammer Folkeskoleloven og styrelsesvedtægten udstikker. Vi har i det forløbne år erfaret, at de giver os i skolebestyrelsen visse udfordringer. Et eksempel: I det forløbne år har skolebestyrelsen måtte tage afsked med to forældrerepræsentanter, hvoraf den ene var formanden. Årsagerne til deres udtræden var forskellige, men det nødvendiggjorde afholdelse af valg til skolebestyrelsen i utide. Da endnu en forældrerepræsentant af skolebestyrelsen netop har fået nyt arbejde, og skal flytte til udlandet, skal vi endnu engang have en valgprocedure i gang i efteråret 2016. Det er en tung maskine at sætte i gang, som afspejler nogle flotte demokratiske intentioner i Folkeskoleloven – men netop denne paragraf i Folkeskoleloven bør nok justeres i forhold det moderne samfunds fleksible og dynamiske strukturer, hvor der kan ske meget på fire år. Måske skal man også kigge på, om man bør afholde forskudte valg på Tåsingeskolen. Et område der vedrører styrelsesvedtægten.

Skolebestyrelsen støtter op om Folkeskolereformen. Vi har valgt at fokusere på det gode i denne reform, og give den tid til at finde sig til rette. Herunder at justere hverdagen til de nye vilkår til gavn for både eleverne, forældrene og de ansatte. Det er et bevidst valg vi i skolebestyrelsen har taget, fordi det er vigtigt af hensyn til vores børns læring, at der er ro og struktur på deres hverdag. Forudsætningen for god læring er tryghed og trivsel, og at der er en kurs som er meningsfuld. Forudsætningen for dette er, at lærerne er kvalificerede til opgaven. Det prioriterer skolebestyrelsen at de er.

Begrebet ”meningsfuld” har fyldt en del i skolebestyrelsen. I skolebestyrelsen ønsker vi at styrke forældreengagementet. Vores tese er, at forældre der er engagerede i deres skole og klasse har en smittende effekt på barnets trivsel og motivation for læring. Der er tre niveauer, hvor forældreengagementet kan komme i spil:
• I hjemmet hvor man engagerer sig i sit barns skoledag
• På skolen – både til skole-hjem-samtalerne og i klasserådene
• I skolebestyrelsen

I skolebestyrelsen har vi lavet et princip for skole-hjem-samtalen, men vi drøfter også meget hvordan vi kan understøtte klasserødderne. At styrke forældreengagementet på Tåsingeskolen drives af en arbejdsgruppe i skolebestyrelsen. Arbejdsgruppens opgaver og resultater vil blive kommunikeret ud i det kommende skoleår.

Endelig har vi drøftet hvordan arbejdet i skolebestyrelsen kan blive endnu mere meningsfyldt – også når vores valgperiode er ovre, hvor andre vil overtage opgaven efter os. Vi har i dette skoleår iværksat en række tiltag, der påvirker både skolebestyrelsen som organisation samt kulturen i skolebestyrelsen. De bærende værdiord er dialog og gennemsigtighed. Bl.a. kan det nævnes at vi har besluttet en ny forretningsorden – herunder arbejdsprincipper for hvordan skolebestyrelsen udøver det lovbefalede tilsyn på Tåsingeskolen.

Skolebestyrelsen har også udviklet et årshjul, hvor man kan se arbejdsopgaverne i skolebestyrelsen. Selve bestyrelsesmøderne har fået en fast stuktur for såvel dagsorden som mødeafviklingen, med det mål at højne kvaliteten og kvantiteten af skolebestyrelsesmøderne.
For at hæve kvaliteten i behandlingen af de enkelte punkter der behandles i skolebestyrelsen, mødes forældrerepræsentanterne regelmæssigt, hvor de gennemgår dagsordenen og drøfter sagerne. Det tiltag skal ses i lyset af, at vi forældrerepræsentanter er den gruppe i skolebestyrelsen, der i praksis er færrest timer på skolen i løbet af en måned. Vi er lægfolk og samtidig kan sagernes kompleksitet være endog meget stor. Vi går ydmyge til opgaven, da vi ved at vores beslutninger kan have skelsættende betydning for alle på Tåsingeskolen.

Skolebestyrelsen ligger ikke i styringskæden fra Folketinget/ministeren, Byrådet/Udvalget for Børn og Unge eller skolelederen. Skolebestyrelsen kan ses som en boble, der lever lidt sit eget liv. Os der sidder i skolebestyrelsen er ikke i tvivl om, at skolebestyrelsen har en betydning. Vi skal bare have fundet den rigtige vægt, så vi bruger vores tid og energi mest optimalt. Vi har regelmæssig dialog med det politiske niveau og forvaltningen gennem de såkaldte dialogmøder. Bestyrelsesformanden indgår i et netværk med SB-formænd for de andre kommuneskoler. Formanden har tillige regelmæssige møder og telefonsnak med skolelederen. Denne aktivitet uden for bestyrelsens mødelokale, er med til eksternt at synliggøre skolebestyrelsen på Tåsingeskolen, og internt at hæve vidensniveauet i skolebestyrelsen, og dermed sikre nogle fornuftige beslutninger, som også er til gavn for børn og ansatte på Tåsingeskolen.

Synliggørelsen internt på Tåsingeskolen er sket i forskellige former. Mest ved skoleårets start, hvor forældrerepræsentanterne var rundt i alle klasserne og orientere om skolebestyrelsens opgaver og fokuspunkter. Det er vigtigt, at vi kommer rundt, og man får sat ansigt på os.
Derudover blev der kommunikeret på skrift omkring formandsskiftet, og der blev udsendt en julehilsen. Der planlægges en sommerhilsen i næste måned.
Skolebestyrelsen har en række lovbundne opgaver, der handler om værdierne, principperne og tilsynet. I forhold til værdierne har vi igangsat en proces, der vil munde ud i et dokument, som i det nye skoleår vil involvere eleverne og klasserødderne, og gerne over tid skal forplante sig ind i skolehverdagen. Der arbejdes med principper. Disse principper er skolebestyrelsens bud på retningslinjer for håndtering af forskellige operationelle forhold på Tåsingeskolen. Endelig fører vi tilsyn.

Som en del af tilsynet har skolebestyrelsen indført en ny praksis som går ud på, at skolelederen på hvert skolebestyrelsesmøde orientere om antallet af henvendelser der er modtaget, og indholdet af dem. Et estimat tyder på, at skolelederen på et år modtager omkring 25-30 henvendelser, mens formanden modtager omkring 2-3 henvendelser, som spænder meget bredt i sit indhold. Alle er de udtryk for en bekymring. Mange af disse henvendelser håndteres i situationen, andre indeholder noget som kræver en særlig håndtering. Skolebestyrelsen vurderer, at antallet ikke er foruroligende i forhold til skolens størrelse.

I forhold til kommunen har vi afgivet fire høringssvar på forhold, som kommunen har ønsket at høre vores mening om. Derudover har vi søgt om dispensation til at eleverne kan gå til præst i skoletiden, som led i konfirmationsforberedelsen. Skolebestyrelsen har endvidere rejst en principiel snak over for forvaltningen og byrådet, om samarbejdskulturen og –formen mellem folkeskolerne og kommunen. Et spørgsmål som forvaltningen og politikerne håndterede meget imødekommende og ordentligt.

Afslutningsvist vil jeg gerne takke hele skolebestyrelsen, inkl. elevrådet, medarbejderne og den daglige ledelse, for konstruktivt og engageret samarbejde i skolebestyrelsen.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen